Monday, October 26, 2020

Dawson Thomas Seeholzer

 


Dawson Thomas Seeholzer was born April 26, 2020 to Ashley (Kuhn) `13 and Cory Seeholzer.

Levi James Tolliver

 


Levi James Tolliver was born August 7, 2020 to Mike and Emily (Farls) '07 Tolliver. The new family of three resides in Newark, DE.

Melissa (Melnick) Tijerina `16

 


Melissa (Melnick) Tijerina married Felix Tijerina on November 9th, 2019 in DFW, Texas.